Napísali o nás

Divadlo radosti a hravosti

(z knihy Hráči)

Bez toho, aby som priveľmi, či akademicky historizoval - na počiatku divadla, kedysi v dávnom dávnoveku, celkom určite bola hravosť i radosť. Homo ludus musel mať aj radosť z hry - z napodobovania /animizmus/, obavu i strach z neznámeho /mágia/. Z toho prvého sa vyvinula komédia, z toho druhého tragédia a dráma.
Pravdaže tento výklad treba brať skôr ako metaforu a nie ako vedeckú hypotézu. Metaforu z rodu tých, ktoré snujú divadelníci z Partizánskeho. Nie náhodou na počiatku stojí zrod súboru na pôde gymnázia, súboru zahľadeného do malých javiskových foriem - tohto zvláštneho útvaru, ktorý na jednej strane hraničí s kabaretom, na druhej s revue, na tretej s pesničkami a clipmi a na štvrtej s obyčajnou ľudskou túžbou po smiechu i výsmechu vecí, ktoré hnevajú. A to všetko obkrúžené radosťou z tvorby, radosťou z rozdávania dobrej nálady, recesiou a vtipkovaním - aj na vlastný účet. A ešte čosi - závan poézie, ak keď nemá podobu verša.
Keď sa roku 1981 objavil na plaši slovenského amatérskeho divadla súbor mladých z Partizánskeho - nebolo to zjavenie. Adaptácie dvoch poviedok Michaila Zoščenka Kolotoč - Chybička, boli pôvabnými miniatúrami s razantnou prítomnosťou recesie i spoločenského kriticizmu, v prostriedkoch trochu rozpačité, ale neodolateľne príťažlivé svojim duchom. Duchom slobody, radosti a hravosti. Nad ich pomyselným portálom nevisela žiadna apriórna téza, javiskový tvar nemal žiadnu pravidelnosť, herectvo bolo nemálo insitné... Ale z predstavenia vial neobyčajne sympatiký duch potešenia z tvorby. Dodajme z tvorby nekončiacej. Čo znamená, že žiadne predstavenie nebolo celkom identické s tým predchádzajúcim. Ukázalo sa, že súbor je vnútorne nabitý energiou, že dokáže samoinšpirovať či osvojovať si podnety z aktuálneho okolia - napr. aj z festivalovej atmosféry a udalostí.
Čo tajiť, občas to spôsobovalo vrásky na čelách ctihodných porotcov, pretože oni, ktorí "vyslali" tento súbor vyššie, tŕpli ako to dopadne, v akej forme bude kolektív, či momentálny nápad inscenáciu nezničí, neodvedie ju niekam inam. /Stalo sa to napr. na Jiráskovom Hronovev prípade úpravy Gogoľových Hráčov/. Ale aj to bolo zaujímavé a robilo to zo súboru príťažlivý fenomén. Roku 1988 napísali zakladatelia súboru Jozef Krasula a Peter Hodál /prvý sa viac venoval dramaturgii a réžii, druhý sa predstavil neraz ako nespútaný, invenčný a pohotový herec i autor/ čosi ako súborovú sebareflexiu. Tam definovali päť zásad svojej práce:

1. Divadlo musí ľudí spájať a nie rozdeľovať
2.Sloboda a povinnosť každého člena súboru podieľať sa na tvorbe inscenácie
3. Snaha o pravdivosť vo všetkých zložkách predstavenia
4. Nikdy nepokladať súčasný stav inscenácie za konečný
5. Lož má krátke nohy.

Sotva môžeme toto vyznanie považovať za poetologickú definíciu súborovej tvorby, ale o všeličom vypovedá. Napríklad o tom, že ambíciou tvorcov je prekročiť hranice komediálnosti an sich, líniu recesistického divadla, svoju hravosť a radosť podriadiť výpovedi, posolstvu publiku. Nie ako učený traktát, ale ako výzvu na spolupremýšľanie a spolucítenie. Ďalej - rešpektovanie osobitostí každého člena súboru, najmä herca. Dá sa bez väčších ťažkostí vystopovať, že už pri príprave inscenácie, presnejšie jej textovej podoby /ktorá sa, samozrejme, tiež vyvíjala/ sa myslelo na herca, na využitie jeho silných i slabých stránok, na jeho mentálne uspôsobenie, pohybovú či verbálnu dispozíciu. A zdá sa mi, že to isté robila réžia. Máme teda do činenia so súborom, v ktorom dominujúcou metódou je kolektivizmus tvorby.
Už na prvý pohľad upúta fakt / pri pohľade na súpis repertoáru/, že prevládajú témy ruskej či sovietskej proveniencie: Zoščenko, Šukšin, Gogoľ, Iľf - Petrov, Sejfulinová, Babel. No s výnimkou klasického Nikolaja Vasilieviča, ide napospol o autorov, ktorí boli k režimu vo vlastnej krajine kritickí a teda nemali v rodnej zemi nijako ružovo utkaný osud. Táto dramaturgia teda nie je produktom povinného školského čítania, ale naopak hľadania za jej hranicami či dokonca aj proti nemu. Vychádza mi to tak, že Krasula, Hodál a spol. vycítili v týchto autoroch nielen ich silný humanistický tón, obranu obyčajného človeka, ale aj príležitosť ako ukázať ruptúry, rozpory medzi oficiálne deklarovaným a skutočným. Je to v každom prípade pohľad za vyzdobenú oponu režimu. Súvisí to so zásadou č.3 a č.5. súborového vyznania. Dá sa pochopiť, že tento materiál poskytoval autentické látky na výpovede.
Súbor Partizánskeho sa upína ku komédii. Nie je to len tým, že pôvodne vznikol ako súbor MJF. Asi podvedome vychádza zo starej divadelnej múdrosti, že rozosmiať človeka v hľadisku je ťažšie ako ho rozplakať. A ešte čosi - cez tento smiech, či pomedzi jeho salvy, aj vypovedať o človeku zahnanom do kúta, vydedenom, odstrčenom i poníženom. Klasickou ukážkou je naštudovanie dramatizzácie Babelovej Prvej jazdeckej /Historky z vojny/ z roku 1988. Babelove poviedky, pravdu povediac, neobsahujú veľa humoru, skôr sú to tragické obrázky ľudského utrpenia, navyše utrpenia, ktorému postihnutí neveľmi rozumejú. Krasulova inscenácia však využívajúc aj odbehnutý čas, nachádza v nich zvláštny druh humoru. Humoru, ktorý vzniká práve na tom utrpení, utrpení nezrozumiteľnom, na tej pokrivenej dobe, na topornosti akýchsi ideologicky nezmieriteľných postojov a motívov. Možnože prirovnanie k nemej filmovej groteske nie je až také nemiestne. To sa doba vymkla z kĺbov, ako povedal Hamlet, a jeho obeťou je obyčajný človek. Tragigroteskný obraz, ktorý tu vznikol, vypovedá však nielen o tej dobe, ale aj o dnešku. O to všetkom farizejstve, nenávistiach, intoleranciách, ale aj o tupom prispôsobovaní sa krutosti pomerov.
Z hľadiska kompozície sú inscenácie Divadelného združenia z Partizánskeho napospol koláže, leporelá. Príbehové línie sú voľné, niekedy až privoľné, obrázky sa na seba nenapájajú ani tak na princípe kauzality, príčinnej determinácie, ako skôr na princípe asociatívnom. Nieviem, nakoľko súborové vedenie študovalo teoretické diela o postmoderne, ale v ich tvorbe sú jej princípy prítomné. Fragmentovaný obraz, prekračovanie časovej súslednosti, voľnosť javiskovej mizanscény, "skladačková" scénografia akoby napĺňala postulát vyslovený Jozefom Cillerom o scénickom priestore, ktorý má byť detským ihriskom pre fantáziu, hravosť a hranie, stavebnicou schopnou sa premieňať. V súpise inscenácií v rubrike - scénograf - konkrétne meno chýba. Dá sa z toho usúdiť, že aj tu sa okrem režiséra /"Režisér je autorom hercovho konania" - Miloš Pietor/ uplatňuje súborová kolektívna tvorba, improvizácia v procese skúšok a aké také fixovanie dosiahnutého. Mobiliár, rekvizita je tam buď funkčná /Stanislavskij: Ak je na javisku puška, musí sa z nej vystreliť/, alebo recesno-dekoratívna. Čosi na spôsob stretnutia šijacieho stroja s dáždnikom na operačnom stole.
Pozoruhodné je, že okrem inšpirácie literárnou predlohou funguje v inscenáciach Divadelnéhho združenia z Partizánskeho aj inšpirácia všeličím iným - veľkým a vážnym divadlom, filmom, hudbou a výtvarným umením. Svedčí to orozhľade i záujme a produktívne to ovplyvňuje všetky fázy súborovej tvorby. V prípade Babela, napr. je legitimná inšpirácia filmom, v Krasulovom a Hanzlíkovom O snoch, krídlach a psovi Hurikánovi /na báze poviedok Dušana Dušeka/ zas vplyv výtvarný, kde nad textom dominujú vizuálne metafory nemalého pôvabu. Vôbec, akoby v celej tvorbe súboru, zvŕtali človeka v najrozličnejších fázach jeho existencie, v mnohorakosti jeho podôb a situácií. Pričom prevažuje dynamizmus nad statickým obrazom.
Hrací priestor je obvykle variabilný. Dokonca aj keď sa predstavenie hrá v klasickom "kukátku", vynáleze to baroka, pôsobí ako otvorený, nespútaný portálom a proscéniom. Totižto hrá sa v ňom nespútane, aj na obecenstvo, aj medzi sebou a mizanscéna ide skôr za významom a výtvarným riešením ako po technickej dokonalosti priestorového umiestnenia akcie a jej herca. Aj priestor, aj prostriedky scénografie vedú neraz k poetickému, miestami až lyrickému tónu obrazu. Pričom sa oná lyričnosť vzápätí porušuje, obracia naruby, paroduje či inak zneváži. Akoby tu bola obava z dojímavosti veci. Ale to súvisí s onou hravosťou, recesiou, komediálnym aspektom, z ktorého sa hľadí na látku a napĺňa sa zároveň nefalšovanou ľudskosťou. Aj s jej peknoškaredosťou.
Základné autorské - dramatizátorske gesto súboru z Partizánskeho má svoje špecifiká. Neusiluje sa o zovretý, ak chcete, klasický dramatický tvar - a to dokonca aj v prípade, keď pôvodná predloha na ňom stojí /napr. Gogoľovi Hráči, ktorých autor napísal priam podľa všetkých klasicistických kánonov/. Ak som už v tomto texte spomenul leporelo, skladačku či montáž, treba ešte dodať, že ide o montáž obrazov, výjavov, výstupov, monológov v duchu onoho Ejzenštejnovského princípu "montáže atrakcionov". Povedané jednoducho, každý segment inscenácie má svoju autonómnu váhu, vypovedaciu hodnotu, ale zároveň šancu napojiť sa na segment ďaľší a to nielen v chronologickom či príbehovom slede, ale aj ponad tento sled, ponad elementárnu logiku veci. Tým zreteľne dáva najavo svoj príklon k objavom divadelnej avantgardy, ale aj k poézi, k jej voľnosti, asociatívnosti a metaforičnosti. Je logické, že v takomto prípade nemôže sa herectvo upínať k psychológii, ku kresbe charakterov, ku kontinuálnemu vývinu postavy v rámci pevne stanoveného príbehu, ale ocitá sa v analogickej situácii ako oné segmenty, "atrakciony" inscenácie ako celku. Čiže musí mať schopnosť onej metaforizácie a dispozíciu byť východiskom pre iný obraz, inú postavu, inú situáciu, ktoré - ako som už konštatoval - majú pomerne voľné väzby. Ide o herectvvo demoštratívne, predvádzajúce, musí ísť o herca, ktorý sa emocionálne i psychologicky nestotožňuje s postavou, ale predvádza ju s nemalým odstupom a nadhľadom. V slovenskom divadelníctve nie je takýto typ herectva bežný, v našich divadelných dejinách nemá veľkú tradíciu. Ba až do rokov sedemdesiatych bolo slabinou našej divadelnej kultúry. Je zásluhou amatérskeho divadla / a mohli by sme ad ilustrandum spomenúť najlepšie úsilia súborov z Martina, Liptovského Hrádku, Dubového, Študentské divadlo FF UPJŠ v Prešove s Karolom Horákom a zopár ďaľších/, že o tento typ herectva sa začalo pokúšať ako prvé. Sčasti z núdze a sčasti uvedomelo vo väzbe na svoje osobité predlohy i režijné postupy. V tejto línii patrí čestné miesto aj Divadelnému združeniu z Partizánskeho. Treba na to zvláštny druh životnej i divadelníckej energie. Napriek tomu, že gymnazistom z roku 1980 už tiež pribudlo pár rôčkov, niet zatiaľ signálov, že by im tá energia dochádzala.


Vladimír Štefko